tel โทรศัพท์ : 056 - 513025,0631140909 email uti@doe.go.th

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 RSS

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายกิจจา  จงเป็นสุขเลิศ จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมอาคาร 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี) เป็นประธานในพิธี