จัดกิจกรรมโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) และกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินงานโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) และโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 17 และ 20–21 ธันวาคม 2564 พื้นที่อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก อำเภอตรอน อำเภอลับแล อำเภอพิชัย อำเภอน้ำปาด และอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เป็นการสร้างโอกาสในด้านการมีงานทำ การได้ศึกษาต่อ และการพัฒนาศักยภาพ  ของตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  428 คน