กิจกรรมตรวจสอบและติดตามผลนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

 

            นายประกิจ อยู่กรุง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและติดตามผลนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกตรวจสอบและติดตามนายจ้าง จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่

            ๑. บริษัท สีหลักษณ์  จำกัด มีลูกจ้าง จำนวน ๗๑ ราย

            ๒. บริษัท หล่อวัฒนา จำกัด มีลูกจ้าง จำนวน ๖๓ ราย

            ๓. บริษัท บุญมีฟาร์ม ๓๐ จำกัด มีลูกจ้าง จำนวน ๖๙ ราย

            ๔. บริษัท บี.เอ็ม.ฟูดส์แอนด์พอร์ค โพรดักส์ จำกัด มีลูกจ้าง จำนวน ๘๗ ราย