กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง พัฒนา ขยายเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ เช่น ครูแนะแนว บุคลากรด้านการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการแนะแนวให้สามารถนำองค์ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพไปใช้หรือปรับใช้ในการแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษาให้สามารถเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมในหัวข้อ “บทบาทครูแนะแนวและการใช้จิตวิทยาในการแนะแนวสำหรับเด็ก Gen Z”  ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีครูแนะแนวและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรม จำนวน 36 คน