โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดอุตรดิตถ์

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบ  Zoom Meeting ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5    ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  โดย มีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวเข้าร่วมประชุม จำนวน  174 คน