รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565  สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ งานบริการจัดหางานต่างประเทศและแนะแนวอาชีพ ดำเนินการโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้มีงานทำ พร้อมทั้งศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่ในวัยกำลังแรงงานให้มีงานทำ มีรายได้ และมีวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัย (ม.6) สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน  50 คน

บริษัทแจ้งตำแหน่งงาน รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ จำนวน 11 แห่ง

1.Minor Food Group 

2.Central Retail 

3.The QSR Of Asia

4. Starbucks   

5. นารา กรุ๊ป 

6. บริษัท ซัมโบ ชินโด (ประเทศไทย) จำกัด

7. บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (โอ้กะจู๋) 

8. บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

9. บริษัท ซัมมิท อิเล็กโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด 

10. บริษัท อนาล็อก ดีไวซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

11. บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOT AVSEC)

ผู้สมัครผ่านการสัมภาษณ์ได้รับการบรรจุงาน จำนวน  17  คน

1.Central Retail  จำนวน 7 คน

2. นารา กรุ๊ป จำนวน 4 คน

3.Minor Food Group จำนวน 4 คน

4. บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (โอ้กะจู๋) จำนวน 1 คน

5. บริษัท ซัมโบ ชินโด (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1 คน