กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ณ โรงเรียนน้ำริดวิทยา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ สามารถเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้เหมาะสมกับตนเอง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางเลือกในการศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพ และแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต การแนะแนวอาชีพ ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การทำแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและเลือกประกอบอาชีพ  และเผยแพร่เอกสารข้อมูลความรู้ต่าง ๆ การจัดนิทรรศการและการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระพร้อมฝึกปฏิบัติ จำนวน 2 อาชีพ คือ การทำหม่าล่า และการทำไก่ทอดหาดใหญ่ มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 130 คน