โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ปี 2563

 

สำนักงานจัดหางานฯ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการ 3 ม.  (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) บูรณาการร่วมกับกิจกรรมแนะแนวอาชีพ  ให้นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในด้านการมีงานทำและได้ศึกษาต่อ  ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2562 

  - มีสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 13 แห่ง

  - มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 698 คน