การทำงานของคนต่างด้าว ค้นหา

 
   มติ ครม. 4 ส.ค. 63 [ แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต.23) ]
   มติ ครม. 4 ส.ค. 63 [ ขั้นตอนการดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ]
   มติ ครม. 4 ส.ค. 63 [ หนังสือมอบอำนาจ ]
   มติ ครม. 4 ส.ค. 63 [ สัญญาจ้างแรงงาน กัมพูชา ]
   มติ ครม. 4 ส.ค. 63 [ สัญญาจ้างแรงงาน ลาว ]
   มติ ครม. 4 ส.ค. 63 [ แบบสัญญาจ้างแรงงาน เมียนมาร์ ]
   มติ ครม. 4 ส.ค. 63 [ แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของแรงงานต่างด้าว (ทบ.1) ]
   มติ ครม. 4 ส.ค. 63 [ แบบคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (ตม.7) ]
   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมารตรา 59
   ตท.9 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 64
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 63 (2)
   ตท.7 แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 63
   ตท.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23
   ตท.4 คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25
   ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 11
   ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน (MOU) ตามมาตรา 59
   ตท.1 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 59