แบบ บต. 50 (อ2) คำขออนุญาตทำงาน คำขอต่อใบอนุญาตทำงานและคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว สำหรับคนต่างด้าวซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สามารถทำงานในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ
   แบบ บต. 50 (อ1) คำขออนุญาตทำงาน คำขอต่อใบอนุญาตทำงานและคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว สำหรับคนต่างด้าวซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สามารถทำงานในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ
   แบบ บต. 47 แบบแจ้งการขยายระยะเวลาทำงานตามมาตรา 62 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   แบบ บต. 46 หนังสือรับรองการจ้าง
   แบบ บต. 45 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงานตามบัญชีสองและบัญชีสามท้ายประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคำต่างด้าวทำลงวันที่ 1 เมษายน 2563
   แบบ บต. 44 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน
   แบบ บต. 38 แบบรายการข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานประกอบหนังสือแจ้งการทำงานตามมาตรา 62 แห่ง พรก.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   แบบ บต. 37 หนังสือรับแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต. 36 หนังสือรับแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต. 35 แบบแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต. 34 แบบแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต. 33 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
   แบบ บต. 32 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 60 วรรคสอง
   แบบ บต. 31 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 41 วรรคสี่
   แบบ บต. 30 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
   แบบ บต. 29 คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวมาตรา 64
   แบบ บต. 28 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63-2
   แบบ บต. 27 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 63/1
   แบบ บต. 26 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63
   แบบ บต. 25 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวมาตรา 59
   แบบ บต. 22 แบบคำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน
   มติ ครม. 4 ส.ค. 63 [ แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต.23) ]
   มติ ครม. 4 ส.ค. 63 [ ขั้นตอนการดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ]
   มติ ครม. 4 ส.ค. 63 [ หนังสือมอบอำนาจ ]
   มติ ครม. 4 ส.ค. 63 [ สัญญาจ้างแรงงาน กัมพูชา ]
   มติ ครม. 4 ส.ค. 63 [ สัญญาจ้างแรงงาน ลาว ]
   มติ ครม. 4 ส.ค. 63 [ แบบสัญญาจ้างแรงงาน เมียนมาร์ ]
   มติ ครม. 4 ส.ค. 63 [ แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของแรงงานต่างด้าว (ทบ.1) ]
   มติ ครม. 4 ส.ค. 63 [ แบบคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (ตม.7) ]
   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน

   แบบคำขอการให้ความช่วยเหลืออื่นใด (กกจ.พก 2-7)
   สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด (การซื้อสินค้า)
   สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด (การสนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือทรัพย์สินอื่น)
   สัญญาการจ้างล่ามภาษามือ
   สัญญาการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
   สัญญาการฝึกงาน
   สัญญาการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
   สัญญาการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
   สัญญาการให้สัมปทาน (การจัดสรรเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี การจัดสรรพื้นที่ในเว็บไซด์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   สัญญาการให้สัมปทาน(การให้สิทธิได้จำหน่ายสินค้าหรือบริการภายใต้ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า)
   สัญญาการให้สัมปทาน(การให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ หรือทรัพย์สิน)

   คู่มือการใช้งานระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต [ปรับปรุง 2 มิถุนายน 2566 : เพิ่มช่องทางรับเงินประโยชน์ทดแทนผ่านบริการพร้อมเพย์]
   คู่มือการใช้งาน BACKOFFICE ระบบต่ออายุใบอนุญาตทุกมติที่หมดอายุวันที่ 13 ก.พ. 2566 [ปรับปรุง มกราคม 2566]
   คู่มือการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ [ปรัปปรุง 30 มีนาคม 2565]
   คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปรับปรุง ธันวาคม 2565]
   คู่มือการตรวจสอบคัดกรองการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน [ปรับปรุง เมษายน 2565]
   คู่มือระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว [ปรับปรุง 1 มิถุนายน 2559]
   คู่มือระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (แจ้งเข้า-แจ้งออก) [ปรับปรุง 30 พฤษภาคม 2562]
   มือระบบบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (ด่านตรวจคนหางาน) [ปรับปรุง 27 มีนาคม 2559]
   คู่มือระบบบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (จนท.สนง.) [ปรับปรุง 27 สิงหาคม 2559]
   คู่มือระบบการให้สิทธิและขอรับสิทธิคนพิการตามมาตรา 35 [ปรับปรุง กรกฎาคม 2565]
   คู่มือการจัดงานนัดพบแรงงานออนไลน์ [ปรับปรุง กันยายน 2565]
   คู่มือระบบบริการประชาชน (e-service) จนท.บันทึกแทนกรณีลงทะเบียนใช้งาน (หน่วยงานภาครัฐ) [ปรับปรุง 30 พฤศจิกายน 2565 : ลงทะเบียน Digital ID]
   คู่มือระบบบริการประชาชน (e-service) จนท.บันทึกแทน กรณีลงทะเบียนใช้งาน (นายจ้างนิติบุคคล) [ปรับปรุง 30 พฤศจิกายน 2565 : ลงทะเบียน Digital ID]
   คู่มือระบบบริการประชาชน (e-service) จนท.บันทึกแทน กรณีลงทะเบียนใช้งาน (คนหางาน บุคคลทั่วไป) [ปรับปรุง 30 พฤศจิกายน 2565 : ลงทะเบียน Digital ID]
   คู่มือระบบผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (ถาม ตอบ) [ปรับปรุง พฤศจิกายน 2564 : แนวปฏิบัติ/แก้ปัญหาสำหรับเจ้าหน้า]
   คู่มือระบบผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (กรณียุติ-ยกเลิก) [ปรับปรุง พฤศจิกายน 2564 : แนวปฏิบัติ/แก้ปัญหาสำหรับเจ้าหน้า]
   คู่มือระบบผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (กรณีย้อนวันที่) [ปรับปรุง พฤศจิกายน 2564 : แนวปฏิบัติ/แก้ปัญหาสำหรับเจ้าหน้า]
   คู่มือระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน [ปรับปรุง 30 สิงหาคม 2564 : ปรับรูปแบบลงทะเบียน digital ID ]
   แนวปฏิบัติการใช้งานระบบสารสนเทศไทยมีงานทำ [ปรับปรุง 30 สิงหาคม 2564 : เปลี่ยนจากระบบ Smart Job Center เป็นระบบไทยมีงานทำ]