บทกำหนดโทษ คนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือที่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมีโทษทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

 

บทกำหนดโทษ คนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือที่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมีโทษทั้งนายจ้างและลูกจ้าง