ขั้นตอนดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 สิงหาคม 2562

 

ขั้นตอนดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 สิงหาคม 2562

          มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2562 - 2563 สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 - 30 มิถุนายน 2563 ไม่รวมกลุ่มนำเข้าแรงงานปกติ โดยให้มีการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวและอนุญาตให้ทำงานต่อไป ซึ่งจะดำเนินการในลักษณะการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความตกลง หรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) เป็นกรณีพิเศษ โดยที่คนต่างด้าวไม่ต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักร  โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มดำเนินการภายหลังสิบห้าวันนับจากมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
          โดยพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีขั้นตอนดำเนินการ 6 ขั้นตอน  ดังนี้