ประกาศ เรื่อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งสำเนาหนังสือรับแจ้งการจัดทะเบียนลูกจ้าง (บต.15)