ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ศูนย์พิจารณาอนุญาตออกเอกสารรับรองบุคคล (CI)