ประกาศ เรื่อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอส่งสำเนาประกาศใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำในประเทศ