ส.ป.ก.อุตรดิตถ์ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่น 14

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตร "การพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่" รุ่น 14