รายการ
ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการในการปฏิบัติงานของจังหวัดอุตรดิตถ์
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการป้องกันประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางในการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการ กลไกในการ ให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัดอุตรดิตถ์
บทกำหนดโทษ คนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือที่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมีโทษทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9)
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6)
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง พื้นที่เขตปลอดการหลอกลวงคนหางาน และปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ครั้งที่ 4
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง พื้นที่เขตปลอดการหลอกลวงคนหางาน และปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง พื้นที่เขตปลอดการหลอกลวงคนหางาน และปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ครั้งที่ 2
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง พื้นที่เขตปลอดการหลอกลวงคนหางาน และปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ครั้งที่ 3