รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง
ประกาศจังหวัด มาตรการตรวจสอบดุลพินิจ ปี 63
ประกาศจังหวัด มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 63
ประกาศจังหวัด มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ปี 63
ประกาศจังหวัด เจตจำนงค์ในการบริหารงาน ต่อต้านการทุจริต ปี 63
ระกาศจังหวัด เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุตรดิตถ์
การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 4-8 และลำดับที่ 9-12 (สำรอง) เพื่อจัดทำข้อตกลงจ้างเหมาบริการ (พนักงานจ้างเหมาบริการ รายวัน)
ประกาศจังหวัด มาตรการกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนแผน ปี 63
ประกาศจังหวัด เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ปี 63
ประกาศ มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 63
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มาตรการเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ช่วยเหลือแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ และเป็นสมาชิกกองทุน
มาตรการเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 การส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติ Covid-19
มาตรการเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 การลดอัตราดอกเบี้ยผู้รับงานไปทำที่บ้าน/กลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน
มาตรการเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 การจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
มาตรการเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 การจัดตั้งศูนย์บริการจัดหงาน Part-Time
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่2)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล(รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
 1 2 >