บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “การแนะนำความช่วยเหลือของหน่วยงานองค์กรภาครัฐ” (การให้ความช่วยเหลือของหน่วยง

 

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวกิรณา  ต้นเพ็ชร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ บรรยายให้ความรู้หัวข้อ  “การแนะนำความช่วยเหลือของหน่วยงานองค์กรภาครัฐ” (การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน ตำแหน่งงานว่าง การรับสมัครเข้าทำงานของผู้ว่างงาน  และการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน) ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  82  คน