ออกตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันบังคับใช้แรงงานฯ

 

 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายอานนท์ เกิดเกตุ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางสาวสายฝน ข้องหลิม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ว่าที่ ร.ต.หญิงนิภาพร มะโนสีลา เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน ร่วมประชุมและออกตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและโครงการตรวจสอบ ปราบปราม แรงงานต่างด้าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ทั้งนี้ได้ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวพบว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ตามกฎหมาย จำนวน 5 คน และได้ให้คำแนะนำการจ้างแรงงานต่างด้าวบทกำหนดโทษการจ้างแรงงานต่างด้าว ที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่นายจ้างได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง