กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ งานบริการจัดหางานต่างประเทศและแนะแนวอาชีพ ดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับกลุ่มวิสาหกิจเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจพอเพียงในพื้นที่ตำบลคุ้งตะเภา โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ  “การทำน้ำพริกปลาส้ม”ระหว่างวันที่ 16 -18พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฝึกอาชีพ  วัดใหม่เจริญธรรม ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เข้ารับการส่งเสริม  การประกอบอาชีพ จำนวน 20 คน และภายหลังการฝึกอบรมได้มอบอุปกรณ์สนับสนุน  การประกอบอาชีพให้กับกลุ่มฯ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสร้างรายได้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น