โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ งานบริการจัดหางานต่างประเทศและแนะแนวอาชีพ ดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงาน ผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้าน กองทุนเพื่อผู้รับงาน ไปทำที่บ้าน และการจัดเตรียมเอกสารการกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้านและประชาชนทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 10 คน