โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) และโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแน

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ งานบริการจัดหางานต่างประเทศและแนะแนวอาชีพ ดำเนินการโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) และโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2565 โดยมีเป้าหมายนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าร่วมโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้มีงานทำ พร้อมทั้งศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่ในวัยกำลังแรงงานให้มีงานทำ มีรายได้ และมีวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  775  คน