แนะนำขั้นตอนการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านเว็บไซต์ e-service.doe.go.th

 

                       ระบบที่ให้บริการแก่คนหางานที่เป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน ซึ่งคนหางานที่จะได้รับสิทธิผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จะต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบประกันสังคมไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน กรมการจัดหางานได้อำนวยความสะดวกด้านการขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน โดยให้ผู้ว่างงานสามารถขึ้นทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้  

                       หากท่านไม่สามารถใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถเข้ามาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้ 

                     1. บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง) 

                     2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของตนเอง (ยกเว้น ธอส.,ออมสิน) 

                     3. หากประสงค์สมัครงานโปรดเตรียม บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง) และรูปถ่าย