แนะนำขั้นตอนการใช้งานระบบไทยมีงานทำ สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ผ่านเว็บไซต์ e-service.doe.go.th

 

ระบบให้บริการสำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ต้องการรับสมัครงาน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

  - ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

  - ขั้นตอนการประกาศ/ต่ออายุตำแหน่งงาน

  - ขั้นตอนการคัดลอกรายชื่อผู้หางาน

  - ขั้นตอนการบันทึกผลการได้งานทำ

  - ขั้นตอนการตรวจสอบผู้ที่สมัครงานกับบริษัท