กรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 2/2564 RSS

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 2/2564  ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน

ที่ประชุมได้พิจารณา คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 3 กลุ่ม  เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท ดังนี้ 

- กลุ่มประดิษฐ์เครื่องหนังบ้านศรีลังกา ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง จำนวน 200,000 บาท

- กลุ่มแม่บ้านเย็บผ้าอิสระ ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง จำนวน 100,000 บาท 

- กลุ่มสุขคีรีบาติก ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ จำนวน 100,000 บาท 

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2560