กกจ. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 3 RSS

 

กกจ. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 3/2564


วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน 

เพื่อพิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 8 กลุ่ม จำนวนเงิน 1,360,000 บาท ดังนี้

1. กลุ่มสตรีทอผ้าและแปรรูปผ้าไหม โดยยื่นผ่าน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ขอกู้ยืมเงินจำนวน 300,000 บาท 

2. กลุ่มหัตถกรรมจากไม้ 9 โดยยื่นผ่าน สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท 

3. กลุ่มเย็บเสื้อคอกระเช้าติดโบว์แฟชั่น โดยยื่นผ่าน สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท 

4. กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลจองคำ โดยยื่นผ่าน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอกู้ยืมเงินจำนวน 150,000 บาท 

5. กลุ่มเย็บงานผ้าทุกชนิดโดยแม่บ้านชุมชน โดยยื่นผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ขอกู้ยืมเงินจำนวน 150,000 บาท 

6. กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งกล้วย โดยยื่นผ่าน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ขอกู้ยืมเงินจำนวน 100,000 บาท 

7. กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียน โดยยื่นผ่าน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ขอกู้ยืมเงินจำนวน 60,000 บาท 

และ 8. กลุ่มอิษดากระเป๋าผ้า โดยยื่นผ่าน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท

โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้นำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งมีอธิบดีเป็นประธาน เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป