กส.จัดอบรมชี้แจงการใช้งาน RSS

 

กส.จัดอบรมชี้แจงการใช้งาน "ชุดค้นหาตัวตนสู่อาชีพ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา" ผ่านระบบ ZOOM ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ในการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายให้รู้จักบุคลิกภาพ ความถนัด และอาชีพใหม่ๆ