ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 4/2564 RSS

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.30 น. นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 4/2564  ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน เพื่อพิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 8 กลุ่ม 1 ราย จำนวนเงิน  1,410,000 บาท  ดังนี้

1. กลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูปบ้านกลางน้อย โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท

2. กลุ่มตัดเย็บผ้าทอไทลื้อ โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท

3. กลุ่มเย็บผ้าเทอดไทย โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท

4. กลุ่มเย็บผ้าแฟชั่น โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท

5. กลุ่มพัฒนาอาชีพแม่บ้านบ้านศรีถาวรพนา โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท

6. กลุ่มเอเชียบ้านสมุนไพร โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอกู้ยืมเงิน จำนวน 100,000 บาท

7. กลุ่มผู้ผลิตดอกไม้จันทน์ โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ขอกู้ยืมเงิน จำนวน 70,000 บาท

8. นางชลภัสสรณ์ พิกุล โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ ขอกู้ยืมเงิน จำนวน 40,000 บาท

9. กลุ่มเย็บกระเป๋าคลองปลาร้าก้าวหน้า โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 200,000 บาท

โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้นำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งมีอธิบดีเป็นประธาน เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป