รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 4/2564 RSS

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.30 น. นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน  โดยที่ประชุมได้เห็นชอบ อนุมัติคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านจำนวน 8 กลุ่ม และ 1 ราย เป็นจำนวนเงินรวม 1,590,000 บาท ดังนี้

 - กลุ่มเย็บกระเป๋าคลองปลาร้าก้าวหน้า โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ขอกู้ยืมเงินจำนวน 300,000 บาท

 - กลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูปบ้านกลางน้อย โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ขอกู้ยืมเงินจำนวน 

   280,000 บาท

 - กลุ่มตัดเย็บผ้าทอไทลื้อ โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท

 - กลุ่มเย็บผ้าเทอดไทย โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท

 - กลุ่มเย็บผ้าแฟชั่น โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท

 - กลุ่มพัฒนาอาชีพแม่บ้านบ้านศรีถาวรพนา โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ขอกู้ยืมเงินจำนวน 

    200,000 บาท

 - กลุ่มเอเชียบ้านสมุนไพร โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอกู้ยืมเงินจำนวน 100,000 บาท

 - กลุ่มผู้ผลิตดอกไม้จันทน์ โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ขอกู้ยืมเงินจำนวน 70,000 บาท

 - นางชลภัสสรณ์ พิกุล โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ ขอกู้ยืมเงินจำนวน 40,000 บาท