กกจ. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 5/2564 RSS

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2564  เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายนางสาวกาญจนา หันชัยศรี ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ VDO Conference ณ  ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน 

โดยที่ประชุมได้เห็นชอบ อนุมัติคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 7 กลุ่ม จำนวนเงิน  1,290,000 บาท  ดังนี้

1. กลุ่มแปรรูปเส้นกกตำบลบางพลวง โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี ขอกู้ยืมเงินจำนวน 300,000 บาท 

2. กลุ่มเมืองนคร ปัน ปัก เย็บ ถัก ย้อม โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท 

3. กลุ่มผลิตที่นอนลมเพื่อป้องกันแผลกดทับและผลิตภัณฑ์จากถุงน้ำยาล้างไต ตำบลขี้เหล็ก หมู่ 7 โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท 

4. กลุ่มจักสานบ้านแก่งหิน โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ขอกู้ยืมเงินจำนวน 150,000 บาท 

5. กลุ่มชมรมมาลัยดินหอม โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท 

6. กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านตำเหล่า หมู่ 2 โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ขอกู้ยืมเงินจำนวน 40,000 บาท 

และ 7. กลุ่มชุมชนตัดเย็บผ้าม่าน โดยยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท