กกจ. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 7 RSS

 

วันที่ 7 กันยายน  2564  เวลา 13.30 น. นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14  กรมการจัดหางาน ผ่านระบบ VDO Conference

เพื่อพิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 4 กลุ่ม 3 ราย  จำนวนเงิน  640,000 บาท  ดังนี้

1. กลุ่มสานตะกร้าพลาสติกบ้านไชยศรี ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท 

2. กลุ่มอาชีพเสริมบ้านหนองทราย ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ขอกู้ยืมเงินจำนวน 110,000 บาท

3. กลุ่มเย็บชุดวอร์มและเสื้อกีฬา ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ขอกู้ยืมเงินจำนวน 100,000 บาท 

4. กลุ่มจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล ขอกู้ยืมเงินจำนวน  100,000 บาท

5. นางพิมพ์รกัส ทิพยกรธนากูล ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ขอกู้ยืมเงินจำนวน  50,000 บาท 

6.นางกุหลาบ คุณสิงห์ ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ จำนวน 40,000 บาท

7.นางอรัญญา เฉลิมพิพัฒน์ ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ จำนวน 40,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งมีอธิบดีเป็นประธาน เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป