อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดการสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 RSS

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน  โดยมีนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติ 

การจัดสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางานได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพ เปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาและอาชีพที่กว้างขวางขึ้น รวมทั้งเกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการแนะแนวอาชีพระหว่างเครือข่ายผู้เข้าร่วม เพื่อให้เครือข่ายได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษาซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ด้วยการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษามีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้ตรงกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และบุคลิกภาพของตนเอง รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 172 คน ประกอบด้วย ครู บุคลากรด้านการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการแนะแนวอาชีพ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง