รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 2/2565 RSS

 

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน 

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 4 กลุ่ม 1 ราย จำนวน 800,000 บาท ดังนี้

1. กลุ่มนภาเวช ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอกู้ยืมเงินจำนวน 150,000 บาท

2. กลุ่มพัฒนาตนเองบ้านหนองไกรทอง ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอกู้ยืมเงิน จำนวน 200,000 บาท

3. กลุ่มเชือกฟางร้อยมาลัยบ้านตลาดแย้ ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ขอกู้ยืมเงิน จำนวน 200,000 บาท

4. กลุ่มสตรีร้อยมาลัยเชือกฟาง ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ขอกู้ยืม จำนวน 200,000 บาท

5. นางสมจิตร แก้วทิพย์ ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ขอกู้ยืมเงิน จำนวน 50,000 บาท