รองอธิบดีกกจ. ประชุมหารือเกี่ยวกับการมีงานทำร่วมกับผู้บริหารบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) RSS

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ประชุมหารือเกี่ยวกับการมีงานทำร่วมกับผู้บริหารบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วย นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน  ประชุมหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำ และการทำงานร่วมกันในอนาคต ร่วมกับผู้บริหารบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง