กกจ. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน RSS

 

กกจ. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 3/2565 

วันที่ 26 เมษายน 2565  เวลา 15.00 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน 

โดยที่ประชุมได้พิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 3 กลุ่ม จำนวนเงิน 700,000 บาท  ดังนี้

1. กลุ่มดอกหญ้าพาสุข ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ขอกู้ยืมจำนวน 300,000 บาท 

2. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านป่าตานวล ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ขอกู้ยืมจำนวน 300,000 บาท

3. กลุ่มรองเท้าแฟชั่นสตรี ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ขอกู้ยืมจำนวน 100,000 บาท 

โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้นำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป