อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2565 RSS

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2565 โดยมีพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมชาย มรกตศรีวรรณ  นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 และบริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน

โดยช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ การกล่าวนโยบายและผลการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานต่อผู้ใช้แรงงาน และการพบปะผู้ใช้แรงงานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน การกล่าวสุนทรพจน์ และเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2565 พร้อมรับข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติฯ โดยนายกรัฐมนตรี ซึ่งข้อเรียกร้องฯมีทั้งสิ้น 8 ข้อ ได้แก่ 1) ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม และการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง 2) ให้เร่งดำเนินการนำร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่ผ่านประชาพิจารณ์มาแล้ว เข้าสู่กระบวนการพิจารณาในรัฐสภาฯ โดยเร่งด่วน 3) ให้ขยายวงเงินเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้ที่ลูกจ้างได้รับก้อนสุดท้าย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 4) ปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 5)ให้รัฐบาลปฏิรูป แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคม 6) เร่งรัดออกกฎหมายคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพแรงงานนอกระบบ และมีสิทธิจัดตั้งองค์กรได้ 7) ให้จัดระบบกองทุนสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงชีพให้กับลูกจ้างภาครัฐวิสาหกิจ และ 8) แต่งตั้งคณะทำงานติดตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2565 จากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเยี่ยมชมบูธกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ อาทิ บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 บริการสาธิตและนวดแผนไทย บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมเล่นเกมตอบปัญหาแจกรางวัล และการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน