รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 4/2565 RSS

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ VDO Conference  ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 2 กลุ่ม จำนวนเงิน 220,000 บาท ดังนี้

1. กลุ่มเย็บเสื้อผ้าลาดพร้าว 87 ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ขอกู้ยืมเงินจำนวน 120,000 บาท

2. กลุ่มเย็บผ้าบ้านแหลมโตนด ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ขอกู้ยืมเงินจำนวน 100,000 บาท

พร้อมนี้ได้ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านของกลุ่มโซลิดาริตี้กรุ๊ป การทบทวนคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีบัญชี 2565 และร่างแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านระยะยาว ประจำปีบัญชี 2566 – 2568