กกจ. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 5 RSS

 

กกจ. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน ผ่านระบบ VDO Conference  โดยที่ประชุมได้พิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 4 กลุ่ม จำนวนเงิน 600,000 บาท ดังนี้

1. กลุ่มเขาวงการ์เม้นท์ ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท 

2. กลุ่มหนูไพรเย็บเสื้อ ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท 

3. กลุ่มเย็บผ้าแสวงหา ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ขอกู้ยืมเงินจำนวน 100,000 บาท 

4. กลุ่มทอผ้าและแปรรูปผ้าพื้นเมืองบ้านโนนงาม ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ขอกู้ยืมเงินจำนวน 100,000 บาท 

โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้นำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป