กรมการจัดหางาน จับมือ ก.พ. ลงนาม MOU สร้างและพัฒนาแบบทดสอบประเมินความพร้อมก่อนเข้ารับราชการ RSS

 

วันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมการจัดหางาน ชั้น 10 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน และหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือใน การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมในการประกอบอาชีพราชการ ระหว่างกรมการจัดหางาน กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยมี หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และ นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมในการประกอบอาชีพราชการร่วมกันระหว่างกรมการจัดหางาน และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจและลักษณะงานของภาคราชการให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อให้การรับราชการเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพของประชาชน และเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจเข้ารับราชการ ผู้ขอรับทุนรัฐบาล หรือประชาชนได้ทราบ และนำข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด และบุคลิกภาพของตนเองไปใช้ในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ความร่วมมือดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ 1.กรมการจัดหางานมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการติดต่อ ประสานงานและจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมในการประกอบอาชีพราชการ 2.สำนักงาน ก.พ.มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจ ลักษณะงาน การจัดกลุ่มอาชีพที่กำหนดตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของสำนักงาน ก.พ. หรือข้อมูลลักษณะงานของ ภาคราชการแก่กระทรวงแรงงาน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาแบบทดสอบของกระทรวงแรงงานที่มีอยู่ ขยายขอบเขตการให้บริการแนะแนว เตรียมความพร้อมในการเลือกประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจรับราชการและขอรับทุนรัฐบาล โดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูล และทดลองใช้แบบทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมในการประกอบอาชีพราชการกับกลุ่มตัวอย่างตามที่กำหนด และ3.กรมการจัดหางานและสำนักงาน ก.พ. ร่วมกันดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้การทำความเข้าใจ ความร่วมมือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสาระสำคัญบันทึกความเข้าใจฯ

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือดังกล่าว นับเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งสองหน่วยงานจะได้บูรณาการความร่วมมือร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูล และดำเนินการทดสอบประเมินความพร้อมในการประกอบอาชีพราชการ ทั้งการปฏิบัติการ และการวิเคราะห์ข้อมูล อันเป็นการสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สำคัญขององค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย นำไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกันในการเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชน ผู้ประสงค์จะรับราชการ และยังเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงานอีกด้วย