ประชุมคณะอนุกรรมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 1/2565 RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีนางสาวเพ็ญวดี รัตตกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566