กกจ. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 7 RSS

 

กกจ. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมกองนิติการ ชั้น 13 กรมการจัดหางาน ผ่านระบบ VDO Conference  โดยที่ประชุมได้พิจารณา   คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 7 กลุ่ม 1 ราย จำนวนเงิน 860,000 บาท ดังนี้

1. กลุ่มบ้านเถาวัลย์บ้านหนองพะแนง ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท 

2. กลุ่มหัตถกรรมเถาวัลย์บ้านหนองพะแนง ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ ขอกู้ยืมเงินจำนวน 150,000 บาท 

3. กลุ่มแปรรูปกล้วยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ขอกู้ยืมเงินจำนวน 80,000 บาท 

4. กลุ่มแม่บ้านเย็บผ้าบ้านเสลา ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอกู้ยืมเงินจำนวน 160,000 น. 

5. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านศรีลังกา ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ขอกู้ยืมเงินจำนวน 50,000 บาท 

6. กลุ่มวิถีเกษตร บ้านนาคตแพะ ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ขอกู้ยืมเงินจำนวน 50,000 บาท 

7. กลุ่มหัตถกรรมทำมือหนองพะแนง ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัด ศรีสะเกษ ขอกู้ยืมเงินจำนวน 150,000 บาท 

และ 8. นางสุรีพร ฐานปัตโต ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ ขอกู้ยืมเงินจำนวน 20,000 บาท 

โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้นำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป