การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ 2 RSS

 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2560 กรมการจัดหางาน โดยกองส่งเสริมการมีงานทำจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ 2 ให้กับข้าราชการ จำนวน 20 คน ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพ รวมทั้งพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางานให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมการจัดหางาน (นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล) เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม