วันที่ 11 สิงหาคม 2560 กองส่งเสริมการมีงานทำจัดประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ RSS

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 กองส่งเสริมการมีงานทำในฐานะฝ่ายเลขาคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการ มีงานทำ ได้จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมฯ 

ผลการประชุมคณะทำงานมีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ฯ โดยให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมในบางมาตรการ และให้   หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้ร่วมพิจารณายุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วย รวมทั้งได้มอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นผู้รวบรวมยุทธศาสตร์ ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประทศ และยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน)       เพื่อเสนอกระทรวงในภาพรวมต่อไป