วันที่ 11 สิงหาคม 2560 กองส่งเสริมการมีงานทำจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ทหารกองประจำการ RSS

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 กองส่งเสริมการมีงานทำได้มอบหมายให้นายกษมา ชูสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บรรยายในหัวข้อการส่งเสริมการมีงานทำ และการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  รวมถึงประชาสัมพันธ์การเตรียมตัวในการสมัครงาน และในโอกาสนี้ได้เรียนเชิญนายธนกร เอี่ยมละออ วิทยากร จากสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T บรรยาย ในหัวข้อการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทหารกองประจำการ จำนวนประมาณ 300 นาย  ณ กองทัพภาคที่ 1 กองพันทหารราบ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ ฯ เวลา 09.00 น. - 12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทหารกองประจำการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระเพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ภายหลังปลดจากกองประจำการ