วันที่ 18 สิงหาคม 2560 กองส่งเสริมการมีงานทำนำร่องการใช้ชุดเครื่องมือประเมินความพร้อมทางอาชีพ RSS

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 กองส่งเสริมการมีงานทำมอบหมายให้นางมุจรินทร์ เตชะ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ และนายวรพงศ์ พงค์พันธ์ นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) ลงพื้นที่นำร่องการใช้ชุดเครื่องประเมินความพร้อมทางอาชีพ ฉบับนักเรียน ม.3 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี มีนักเรียน ม.3 เข้าร่วมทดสอบ จำนวน 36 คน แบ่งเป็นชาย 19 คน หญิง 17 คน