ก.แรงงาน ระดมความเห็นแผนยุทธศาสตร์แรงงานนอกระบบระยะ 5 ปี RSS

 


หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 - 2564 ว่า รัฐบาลและกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับแรงงานนอกระบบมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นคนทำงานกลุ่มใหญ่ กว่า 22.4 ล้านคน หรือร้อยละ 55.9 จากกำลังแรงงานกว่า 38 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้แรงงานนอกระบบทุกกลุ่มอาชีพ ได้ทำงานที่มีคุณค่า มีรายได้ทัดเทียมกับแรงงานในระบบ ได้รับการคุ้มครองสภาพการทำงาน ตลอดจนมีหลักประกันที่มั่นคงในการดำรงชีวิต การกำหนดแผนบริหารจัดการซึ่งต้องมีทิศทางชัดเจนรอบด้านสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการเสริมสร้างสมรรถนะของกลุ่มแรงงานนอกระบบ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะที่ให้บริการผ่านโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่จะร่วมกันดูแลแรงงานนอกระบบหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และภาคประชาสังคมหลายองค์กร เป็นต้น

“กลไกลสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการดูแลแรงงานนอกระบบได้เป็นอย่างดี คือ อาสาสมัครแรงงานของกระทรวงแรงงาน หากเพิ่มจำนวนอาสาสมัครแรงงานได้ก็จะช่วยให้ภารกิจนี้ดำเนินไปได้ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว

สำหรับ ร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 - 2564 ที่นำเข้าสู่การรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ จัดทำขึ้นจากการวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน นโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ผลการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ. ศ. 2555 - 2559 และการระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และผู้ที่เป็นแรงงานนอกระบบ ทั้ง 76 จังหวัด จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวม 4 ครั้ง ในช่วงวันที่ 1 – 19 สิงหาคมที่ผ่านมา

--------------------------------------------

“OUR HOME OUR COUNTRY TOGETHER STRONGER"

"เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน เพราะที่นี่คือ บ้านของเรา ประเทศไทยของเรา"

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

วิชชุลดา บัวชัย – ข่าว/

สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/

29 สิงหาคม 2559