คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน RSS

 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน อนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนฯ กว่า 800,000 บาท

วันที่  21 พฤศจิกายน 2561 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 13/2561 ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน  เพื่อพิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 5 กลุ่ม เป็นเงิน 850,000 บาท ดังนี้ 

1. กลุ่มเย็บผ้าบ้านศรีลังกา ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท 

2. กลุ่มครกหิน ครกไม้ ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท

3. กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านนาคตพัฒนา ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ขอกู้ยืมเงิน 100,000 บาท 

4. กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าบ้านบุฮม ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย ขอกู้ยืมเงิน 200,000 บาท 

5. กลุ่มพัฒนาสตรีล้านตอง ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอกู้ยืมเงิน 150,000 บาท

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติอนุมัติคำร้องขอกู้เงินจำนวน 5 กลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้ จะได้นำผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านต่อไป