คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน อนุมัติคำร้องขอกู้เงินฯ กว่า 1,000,000 บาท RSS

 

วันที่  25  ธันวาคม 2561 นางเพชรรัตน์ สินอวย  อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน  ครั้งที่ 11/2561  ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2  ชั้น 14  กรมการจัดหางาน  เพื่อพิจารณาคำร้องขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน  9 กลุ่ม 1 ราย เป็นเงิน   1,255,000 บาท  โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติตามคำขอกู้เงินดังกล่าว ได้แก่ 

1. กลุ่มเย็บผ้าบ้านศรีลังกา    ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง   ขอกู้ยืมเงิน จำนวน   200,000 บาท 

2. กลุ่มครกหินครกไม้ ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ขอกู้ยืมเงิน จำนวน  200,000 บาท 

3. กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านนาคตพัฒนา   ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง  ขอกู้ยืมเงิน จำนวน 100,000 บาท

4. กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าบ้านบุฮม    ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย   ขอกู้ยืมเงิน จำนวน 200,000 บาท

5. กลุ่มพัฒนาสตรีล้านตอง  ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  ขอกู้ยืมเงิน จำนวน  150,000 บาท

6. กลุ่มเย็บผ้าวอร์ม  หมู่ 3 บ้านยางช้า     ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ   ขอกู้ยืมเงิน จำนวน  75,000 บาท

7. กลุ่มเย็บผ้าบ้านโต่งโต้น  ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ   ขอกู้ยืมเงิน จำนวน  100,000 บาท

8. กลุ่มเย็บกระเป๋าผ้าพลีท  ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร   ขอกู้ยืมเงิน จำนวน  100,000 บาท

9. กลุ่มอาชีพสตรีนาสะแบง  ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร   ขอกู้ยืมเงิน จำนวน  100,000 บาท

10. นางสาวนวลใย  สุวรรณรัตน์ ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร   ขอกู้ยืมเงิน จำนวน  30,000 บาท