ข้อมูลอาชีพในระบบ

ข้อมูลอาชีพในระบบที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ 6 บุคลิกภาพ ตามทฤษฎีการเลือกอาชีพของ John L. Holland

ถ้าอยากทราบว่ามีบุคลิกภาพแบบไหนเข้าไปทดสอบได้ที่ ระบบส่งเสริมการมีงานทำ

(Realistic
 Type)
บุคลิกภาพนิยมความจริง
(Investigative
 Type)
บุคลิกภาพชอบค้นหา
 (Conventional
 Type)
บุคลิกภาพอนุรักษ์นิยม
(Enterprising
 Type)
บุคลิกภาพแคล่วคล่องว่องไว     
(Social
Type) บุคลิกภาพชอบเข้าสังคม

(Artistic
Type)
บุคลิกภาพใฝ่ศิลปะ
 

1.วิศวกร

1.แพทย์แผนโบราณ

1.นักบัญชี

1.ทนายความ

1.นักแนะแนว

1.จิตรกร

2.วิศวกรโยธาทั่วไป

2.แพทย์

2.ผู้สอบบัญชี

2.พนักงานอัยการ

2.นักสังคมสงเคราะห์

2.ประติมากร

3.วิศวกรโยธา (ออกแบบและก่อสร้างระบบขนส่ง)

3.ทันตแพทย์

3.เลขานุการ

3.ผู้พิพากษา

3.พนักงานต้อนรับทั่วไป

3.มัณฑนากร

4.วิศวกรเครืองกล (ระบบท่อ)

4.เภสัชกร

4.เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ

4.ที่ปรึกษากฎหมาย

4.นักนันทนาการ

4.สถาปนิก

5.วิศวกรเครื่องกล (ปรับอากาศ)

5.นักฟิสิกส์ทั่วไป

5.เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

5.นักวางแผนการประชุม

5.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

5.ภูมิสถาปนิก

6.วิศวกรโลหะการ

6.นักวิจัยปิโตรเคมี

6.เจ้าหน้าที่บันทึกสินค้าคงคลัง

6.นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

6.นักจัดรายการวิทยุ

6.นักออกแบบและสร้างภาพการ์ตูน

7.วิศวกรไฟฟ้าระบบวัดคุม

7.นักวิจัยยานยนต์

7.พนักงานพิมพ์ดีด

7.ผู้จัดการแผนกงานส่วนหน้า

7.ผู้ให้คำปรึกษา/แนะนำการท่องเที่ยว

7.เว็บมาสเตอร์

8.วิศวกรปิโตรเคมี

8.นักวิทยาศาสตร์นาโนเทคโนโลยี

8.เจ้าหน้าที่ขนส่งทางน้ำทั่วไป

8.ผู้จัดการโลจิสติกส์

8.ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน

8.นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

9.วิศวกรอุตสาหการ

9.นักอินทรีย์เคมี

9.ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ (คลังสินค้า)

9.ผู้จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

9.ผู้ฝึกสอนกีฬา

9.นักออกแบบเสื้อผ้า

10.ช่างเทคนิคเครื่องมือวัด

10.นักนิวเคลียร์เคมี

10.ผู้ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้า 

10.ผู้จัดการงานแม่บ้าน

10.พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

10.นักออกแบบท่าแสดง, ท่าเต้น 

11.ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า

11.นักเคมีโพลิเมอร์

11.ผู้นำเข้าและส่งออกสินค้า 

 11.ผู้จัดการด้านการตลาดระหว่างประเทศ

11.มัคคุเทศก์ 

11.นักออกแบบฉากละคร 

12.ช่างเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์

12.นักเคมีเส้นใย สิ่งทอ

12.ผู้จัดการส่วนการจัดวางตู้สินค้า 

 12.ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

12.โหร,นักโหราศาสตร์ 

12.นักออกแบบเครื่องประดับ 

13.ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุมประสิทธิภาพ

 

13.วิศวกรอาหาร

13.พนักงานประเมินราคา

13.ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม 

 

 13.ช่างสร้างแบบสำเร็จ (เครื่องแต่งกาย)

14.ช่างไฟฟ้าทั่วไป

 

14.วิศวกรคอมพิวเตอร์

14.ที่ปรึกษาห่วงโซ่อุปทาน 

14.ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (อาหาร) 

 

14.ช่างทำซิลด์สกรีน 

 15.ช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ (ตัวถังรถยนต์)

15.วิศวกรซอฟต์แวร์

15.พนักงานควบคุมเครื่องซักล้างสิ่งทอสิ่งถัก 

15.ผู้จัดการสปา 

 

15.ช่างตกแต่งตัวเรือน 

16.ช่างประกอบยานยนต์

16.วิศวกรฮาร์ดแวร์ 

16.พนักงานแทรฟฟิค

16.ผู้บริหารระบบเครือข่าย 

 

16.ช่างแกะสลักน้ำแข็ง 

17.ช่างปรับไฟฟ้า (อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง)

17.ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล

17.ผู้ทำยางแผ่นดิบ

17.ผู้บังคับการเรือ 

 

17.ช่างเครื่องดินเผา 

18.ช่างปรับไฟฟ้า (ยานยนต์)

18.ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

18.เจ้าหน้าที่คำนวณต้นทุนการผลิต

18.หัวหน้าพ่อครัว 

 

18.เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์ 

19.ช่างฟิตเครื่องยนต์

19.ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล

 

 

 

 19.นักเขียนการ์ตูน

20.ช่างเขียนแบบงานไฟฟ้า

20.เจ้าหน้าที่เทคนิคเคมี

 

 

 

20.นักเขียนบทโฆษณา 

21.ช่างเชื่อมโลหะด้วยก๊าซ

21.เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 

 

 

 

21.นักเอกสารสนเทศ 

22.ช่างเงิน ช่างทอง

22.นักเทคโนโลยีปิโตรเคมี 

 

 

 

22.ผู้ตกแต่งสวน 

23.ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า (สำเร็จรูป)

23.นักเทคโนโลยีวัสดุ


 

 

 

23.ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ 

24.ช่างฟอกหนังสัตว์

 

 

 

 

24.ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ 

25.ช่างหัตถกรรมทอย้อม

 

 

 

 

25.พนักงานประจำห้องจัดดอกไม้ 

26.นักเทคโนโลยีการศึกษา

 

 

 

 

 

27.นักกายภาพบำบัด