วีดีทัศน์พัฒนาบุคลากร

นักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2559 ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

  • หัวข้อ "การพัฒนาและดึงศักยภาพของตนเองอย่างไรให้เป็นนักบริการแนะแนว บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอย่างมืออาชีพ" และ "ปรับทัศนคติและเจรจาต่อรองอย่างไรให้ได้ใจผู้รับบริการ" EP2  https://youtu.be/rhJXbMKRCoc
  • หัวข้อ "ปรับทัศนคติและเจรจาต่อรองอย่างไรให้ได้ใจผู้รับบริการ" EP3  https://youtu.be/FdzCmfAWrH0


นักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม จ.นครปฐม


นักแนะแนวอาชีพต้นแบบ รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี


นักแนะแนวอาชีพระดับกลาง รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2561 ณ สีดารีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก

หัวข้อ "การพัฒนาและเพิ่มทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการนำเสนอ" "การเขียนแผน การสร้างกิจกรรมนำเสนอในรูปแบบให้ผู้ฟังเกิดความตระหนักคิด" และ "เทคนิคในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการนำเสนอการเป็นนักแนะแนวอาชีพอย่างมืออาชีพ"


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร ปีงบประมาณ 2560

ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร ปีงบประมาณ 2561

ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลพลา คลิฟ บีช รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ระยอง


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร ปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2561 ณ สีดารีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก

  • หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักแนะแนวอาชีพ” และ “การปรับทัศนคติ และการบริหารจัดการอารมณ์เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ” 


การสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2562 ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท  จ.ชลบุรี